Fordonsregler A-Traktor

A-traktor är ett motordrivet fordon bestående av ombyggd bil, som är inrättat att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning.

A-traktorreglerna grundar sig på gamla regler för traktorer och kan i vissa fall missuppfattas då det på senare tid i och med inträdet i EU kommit nyare regler för traktorer med indelningen traktor a och traktor b.

Bestämmelser om tekniska krav för en A-traktor regleras av kapitel 4 i föreskriften VVFS 2003:19 (se länk under Relaterad information).

Den 15 juli 2020 ändras kraven för A-traktorer

Då tas kravet bort att fordonets hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal. A-traktorns högsta hastighet får fortfarande vara högst 30 km/h.

Det innebär att du som berörd A-traktorägare inte längre behöver ansöka om dispens. Har du redan ansökt och inte fått din ansökan prövad innan den 15 juli så får du besked om att den inte längre behövs.

– Transportstyrelsen

Frågor och svar A-traktor #

Kommer utväxlingskravet för A-traktorer tas bort? När kommer det tas bort i så fall?

Utväxlingskravet för A-traktorer kommer att tas bort. Reglerna beslutades 26 juni 2020 och börjar gälla från 15 juli 2020.

Om jag har en A-traktor med dubbla växellådor idag, vad kommer att gälla för den?

Då kravet på utväxling är borttaget behöver din A-traktor inte uppfylla det. Din A-traktor ska fortfarande uppfylla kravet att dess högsta konstruktiva hastighet ska uppgå till högst 30 km/h på horisontell väg. Den ska vara så konstruerad så att det endast med stor svårighet går att öka dess högsta konstruktiva hastighet. 

Vad händer med min dispens jag redan sökt?

Om din ansökan inte hinner prövas innan den 15/7 så kommer vi att meddela dig att dispens inte längre behövs och sedan avslutar vi ärendet.

Jag behöver hjälp med hur jag ska bygga om min A-traktor, kan ni hjälpa mig med det?

Nej. Vi som myndighet tillhandahåller endast regler och tekniska krav enligt gällande föreskrift VVFS 2003:19. Vi kan inte ge svar på hur ombyggnationen ska ske eller utformas. Frågor om hur man bör bygga sin A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen kan ställas till besiktningsföretagen och deras ingenjörer. Du kan också ta hjälp av information i olika forum eller från A-traktorbyggare.

Behöver jag fortfarande söka dispens?

Nej.

Var kan jag hitta aktuella regler för A-traktorer?

VVFS 2003:19 Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

Är en A-traktor samma som en traktor a?

Nej, en A-traktor är en bil ombyggd till traktor. Dock kommer A-traktorn att klassas som en traktor a (eftersom hastigheten på en A-traktor är tekniskt begränsad till en lägre hastighet än 40 km/h).

Registreringsbesiktning för att godkännas #

Enligt fordonsförordningen (2009:211) ska ett tekniskt ändrat fordon genomgå registreringsbesiktning för att godkännas i sitt nya utförande. Registreringsbesiktning utförs av bilbesiktningsföretag som inför sitt beslut tolkar nödvändiga bestämmelser. Därför bör frågor om hur man bör bygga sin A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen ställas till besiktningsföretagen och deras ingenjörer. Först vid formellt överklagande av ett beslut i registreringsbesiktning eller i dispensärenden beslutar Transportstyrelsen i enskilda ärenden.

Undantag från kraven i VVFS 2003:19 #

Om något krav i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass 2 inte kan uppfyllas och besiktningsföretaget, alternativt fordonsägaren själv, anser att dispens är enda lösningen kan sådan sökas med blanketten Ansökan om undantag – fordon (se länk under Relaterad information).

Ansökan görs av fordonsägaren eller av annan men då med stöd av fullmakt skriven av ägaren. En fullmakt innebär att det ska framgå att fordonsägaren på papper eller e-post formulerat en tillåtelse för annan att söka.

I ansökan anges vad man söker undantag från och varför. Hur man formulerar ansökan är upp till dig som söker. Ansökan är kostnadsfri, men handläggningstiden kan vara lång.

Handläggningen av ansökningar sker i turordning.

Förhandsbesked ges inte utan det är den formella prövningen som ger ett beviljande eller avslag.

Kontrollbesiktning av A-traktor

Beslut i ärenden om registreringsbesiktning av A-traktor

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/a-traktor/
Senast uppdaterad: 2020-07-02, kl 10:06

Powered by BetterDocs